President: Karim Hanna
Country representative: Karim Hanna
Federation name: SRF – Swiss Racketlon Federation
Federation since: 13.09.2007
Phone: +41 78 841 68 73
Website: www.racketlon.ch
Email: karim.hanna@racketlon.ch