President: Rav Rykowski
Country representative: Krystof Samonek
Federation name: PFR – Polska Federacja Racketlona
Federation since: 01.01.2007
Phone: +48602182636
Website: http://www.ravsport.pl/racketlon/
Email: rav.rykowski@gmail.com